Jdi na obsah Jdi na menu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UBYTOVÁNÍ

1. ÚVOD

Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování jsou součástí smlouvy mezi majitelem objektu Chalupy Sluníčko Čenkovice (dále poskytovatelem) a klientem, který přijímá nabídnuté a vybrané ubytování. Vše, co je uvedeno ve Všeobecných podmínkách představuje právní závazek jak pro klienta tak pro poskytovatele. Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele  www.cenkovice-slunicko.cz.
Poskytovatel se zavazuje podniknout veškerá opatření s cílem přesného a kvalitního informování svých klientů. Zaručuje pravost uvedených informací, údajů a fotografií spojených s ubytovacími kapacitami.

2. VÝBĚR APARTMÁNU

Pro snadný výběr apartmánu, který nejvíce odpovídá očekáváním klienta, jsou na webových stránkách shromážděny a dány k dispozici informace o jednotlivých ubytovacích jednotkách a jejich vybavení. Ke každému apartmánu je zde uveden podrobný popis, maximální kapacita a schéma, včetně fotografií. Taktéž se tu nachází ceník s tabulkou obsazenosti, kde je možné ověřit,  zdali je v požadovaném termínu kapacita volná.

3. CENA UBYTOVÁNÍ

Aktualizovaný ceník je uveden na webových stránkách poskytovatele.
V nabídce jsou uvedeny ceny za apartmán a den případně zvýhodněné ceny pro týdenní pobyty.
Ceny zahrnují poskytování služeb ubytování ve sjednaném termínu pro uvedený počet osob, ložní povlečení, ručníky. Platby elektrické energie dle skutečné spotřeby a turistické a rekreační poplatky pro obec jsou dle počtu a stáří hostů hrazeny při odjezdu. Děti mají rekreační poplatek zdarma.

4. REZERVACE A PLACENÍ

Oznámení rezervace se posílá elektronickou cestou na e-mail: slunicko.cenkovice@gmail.com
V oznámení je klient povinen uvést své přesné údaje které se vztahují na klienta jakož i na osoby, které přihlašuje k pobytu.
Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za pravdivost údajů uvedených klientem při oznámení rezervace. V případě nepravdivosti údajů si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu ceny a doplatek rozdílu v ceně na místě.
Při provádění rezervace klient potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování, které předem pečlivě prostudoval, a že s nimi v úplnosti souhlasí. Tímto způsobem se vše, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro klienta tak pro poskytovatele.
Rezervace je platná po zaplacení klienta, každé jiné potvrzení ústní nebo písemné nemá platnost jako rezervace.
Za rezervaci služeb je třeba zaplatit akontaci ve výši 50% ve lhůtě 5 dní (včetně sobot, nedělí a svátků), aby rezervace nabyla platnosti. Zbývající částku je povinen zaplatit nejpozději 30 dní před počátkem využívání služeb.
Placení je možné provést na bankovní účet poskytovatele.
Bankovním převodem není možné platit, pokud je příjezd klienta za méně než 3 pracovní dny, úhradu provede po dohodě přímo na místě při nástupu na ubytování.

Po obdržení celkové částky za ubytování bude klientovi posláno potvrzení doplatku s přesně uvedeným rozsahem sjednaných služeb. Potvrzení doplatku slouží jako důkaz o provedené rezervaci služeb. Klient je povinen předat potvrzení doplatku při příjezdu do ubytovacího objektu, a na základě potvrzení doplatku mu budou poskytnuty rezervované služby. Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob než je uvedeno v potvrzení doplatku, má poskytovatel služeb právo odepřít ubytování neohlášeným klientům nebo přijmout všechny klienty s doplatkem neohlášených klientů na místě.

Zaplacením rezervace klient potvrzuje, že byl v úplnosti seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, za kterých mu byla určitá ubytovací jednotka nabídnuta. Zaplacením rezervace klient potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování. Samým aktem zaplacení rezervace se vše, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro klienta tak pro poskytovatele ubytování.
  
Údaje pro platbu vám budou sděleny v rezervačním e-mailu.

5. PRÁVO POSKYTOVATELE NA ZMĚNY A VÝPOVĚĎ

Poskytovatel se zavazuje zajistit klientům ubytování v Chalupě Sluníčko Čenkovice 175, 561 64  Jablonné nad Orlicí v kapacitách v rezervovaném termínu, kromě případů mimořádných okolností (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelné katastrofy, intervence nadřízených orgánů apod.)

Pokud klient zaplatí rezervaci, kterou poskytovatel nemůže splnit (nedodržením včasnosti úhrady nebo podle chybné nabídky), nabízí se klientovi alternativa.

Pokud má poskytovatel možnost nabídnout klientovi alternativu, může se změna rezervovaného ubytování provést výhradně se souhlasem klienta. Nabídnutá alternativa musí být stejné nebo vyšší kvality než byla kvalita rezervovaného ubytování. Pokud klient přijme alternativu a pokud je dražší, je povinen zaplatit rozdíl (v případě zavinění poskytovatelem nese poskytovatel náklady do 10%), pokud je nabízená alternativa levnější, poskytovatel klientovi vrací rozdíl.

Poskytovatel je povinen všechny své klienty, kteří zaplacením potvrdili svůj příjezd, informovat o změně rezervace nebo o výpovědi okamžitě po vzniku mimořádných okolností, a při nemožnosti nalezení alternativního ubytování jim vrátit nerealizovanou částku.

6. PRÁVO KLIENTA NA ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD REZERVACE

V případě, že chce klient změnit nebo zrušit rezervaci provedenou na jeho žádost, musí to učinit písemně (e-mailem, poštou). Za změnu se považuje změna počtu osob nebo data počátku a/nebo konce využívání služby nejpozději 30 dní před počátkem využívání služeb. První změna rezervace bude pokud je to možné provedena bezplatně. Za každou další změnu rezervace budou účtovány poplatky za změnu ve výši 250,- Kč za změnu. V případě, že změna rezervace není možná, a klient kvůli tomu zruší potvrzenou rezervaci, postupuje se podle níže uvedených podmínek zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna uvnitř 30 dní před počátkem rezervace a během užívání rezervace se považuje za zrušení rezervace.
V případě fixně potvrzené rezervace ubytování, datum obdržení písemného zrušení představuje základ pro vyúčtování stornovacích poplatků následovně:         

  • Za zrušení rezervace do 30 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje částka 2.000,- Kč.
  • Za zrušení rezervace od 29-15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 50% (minimálně 2.000,- Kč) z celkové ceny rezervace.
  • Za zrušení rezervace od 14 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.
  • Za zrušení rezervace po výjezdu, nebo pokud se klient nedostaví do rezervovaného ubytování se účtuje 100% částky z celkové ceny rezervace.

 

Pokud klient musí zrušit rezervaci před počátkem služeb, nabízíme mu možnost, aby našel nového klienta/uživatele pro stejnou rezervaci. V tom případě neúčtujeme výdaje způsobené záměnou klientů. Nový uživatel rezervace přebírá všechny závazky z těchto Všeobecných podmínek.

Pokud klient do rezervovaného ubytování nedorazí a neohlásil se, považuje se rezervace za zrušenou, a poplatky za zrušení se účtují podle výše uvedeného.
Nenahrazujeme klientům výdaje vzniklé s rezervací, kterou ruší.

7. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen zajistit, aby byl klientovi poskytnut nakoupený rozsah poskytovaných služeb a proto klientovi zodpovídá za možné nevykonání zakoupených služeb nebo části služeb.

Poskytovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost v případě změn a nevykonání služeb způsobených vyšší mocí, kvůli zpoždění dopravních prostředků podle pozitivních předpisů a mezinárodních konvencí. V těchto případech klient hradí všechny dodatečné výdaje.

8. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinen:

  • dodržovat domácí řád v pronajaté ubytovací jednotce a spolupracovat s poskytovateli služeb v dobrém úmyslu.
  • dodržovat zákaz kouření v celém objektu
  • respektovat skutečnost, že není povoleno mít sebou psa, kočku, apod.
  • při příjezdu do pronajaté ubytovací jednotky předložit poskytovateli služeb potvrzení doplatku s přesně uvedeným počtem osob a čísly apartmánů, které jim musejí být poskytnuty


V případech nedodržení těchto povinností nese klient výdaje a odpovídá za způsobenou škodu. Potvrzením rezervace se klient zavazuje, že pokud způsobí jakékoliv poškození, bude o tom okamžitě poskytovatele informovat a zaplatí poskytovateli na místě způsobenou škodu. Vrácením kauce se nezříká poskytovatel nároku na náhradu škody a tato bude na klientovi dodatečně vymáhána.

9. ŘEŠENÍ NÁMITEK

Každý klient má právo na vznesení námitek pro nevykonané sjednané služby. Pokud jsou služby z nabídky nekvalitně vykonané, může klient vyžadovat poměrné odškodnění tak, že podá písemnou námitku. Každý klient má právo na vznesení námitek pro nevykonání zaplacených služeb. Každý klient - držitel potvrzené rezervace podává námitku zvlášť.

Klient je povinen v den příjezdu ihned u poskytovatele (majitele objektu nebo pověřeného správce, apod.) reklamovat neodpovídající služby. Klient je povinen nejdříve informovat poskytovatele služeb a pokusit se s ním nalézt uspokojující řešení. Klient je povinen spolupracovat s poskytovatelem služeb v dobrém úmyslu tak, aby byly odstraněny příčiny námitky. Pokud klient na místě přijme nabízené řešení námitky, které odpovídá zaplacené službě, není poskytovatel povinen brát ohled na pozdější námitky.

Pokud ani po zásahu na místě nebyl problém odstraněn, nejpozději 8 dní po návratu z dovolené je klient povinen poslat písemnou námitku společně s doprovodnými dokumenty a fotografiemi, které dokazují základ námitky poskytovateli e-mailem nebo poštou na adresu. Poskytovatel vezme v úvahu pouze zcela zdokumentované stížnosti přijaté ve lhůtě 8 dní po skončení rezervace.

Dokud rozhodovací řízení trvá, a to celkem nejvýše 14, respektive 28 dní po vznesení námitky, klient se neodvolatelně vzdává prostřednictví jakékoliv jiné osoby, arbitráže nebo jiné instituce, jakož i poskytování informací médiím. Stejně tak se v této době klient vzdává práva na žalobu.

Nejvyšší náhrada za námitku může dosáhnout výše reklamované části služeb, ale nemůže zahrnovat již využité služby ani celkovou výši služeb. Tímto se vylučuje právo klienta na náhradu ideální škody. Poskytovatel se nemůže považovat za odpovědného za eventuální klimatické podmínky, množství a kvalitu sněhu a všechny ostatní podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost klienta a netýkají se přímo kvalit rezervované ubytovací jednotky (např. špatné počasí, neupravené sjezdové a běžecké tratě, vzdálenost sjezdovek od ubytování, velké dopravní zácpy, krádež nebo poškození majetku apod.)

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel neručí za vrácení zapomenutých věcí klientů. Na žádost klienta a v případě dohledání, jsou tyto věci zaslány  na náklady klienta nebo klientem osobně převzaty ve sjednané době na určeném místě.
Případné spory se budou řešit podle občanského zákoníku.

 

Ústí nad Orlicí, 01.03.2017